Register

Проектопрограма

П Р О Е К Т


 

⇒  Програма на събитието

 

 Информация за заявяване на участие

 

⇒  Списък с одобрените участници

 


 

Проект “Лаборатория за интеракция между човешкото тяло и алтернативни форми на
дигитална реалност“ е иновативен образователен модул в областта на съвременното
зрелищно изкуство, целящ да попълни евентуалните „празнини“ в образованието на
съвременните артисти, по отношение на прилагането на новите технологии в областта на
пърформативните изкуства, театъра на танца, движението и телесната експресия. Въпреки
че творците в тази област сериозно експериментират с новите технологии, все още има
нужда от по-дълбоко запознаване с новите тенденции, в хардуерно и софтуерно
отношение.
Съзнанието съвременното информационно общество претърпя динамични промени по
отношение на ценностите, нагласата и очакванията към съвременното изкуство като цяло.
А в частност, това постави и съвременните творци в сценичните изкуства пред нови
изисквания и предизвикателства.
Проектът цели повишаване на професионалните умения, потенциал и капацитет на
творците по отношение на телесната изразност, запознавайки ги с иновативни подходи в
дигиталните технологии, които могат да бъдат превърнати в изразни средства на един нов
художествен език.
В конкретика, обучението има задача да осигури лабораторна среда, предоставяйки
достъп до нови технологични платформи и инструменти с цел придобиване и равиване на
нови дигитални умения в областта на кулурата и сценичните движенчески изкуства.
⁃ запознаване със съвременни иновативни технологични концепции
⁃ физическо и дигитално присъствие в алтернативни дигитални реалности, като
добавена, смесена и виртуална реалност.
⁃ Придобиване на нови дигитални умения в работа с хардуерни и софтуерни системи
за сценично физическо-компютърно взеимодействие.
Времево проектът се разпростира в шест двумесечни модула, всеки от които включва
обучение и самоподготовка със супервизия, като методиката е отворена за евентуален
творчески резултат, без той да е задължителен, за да се избегне негативна реакция и напрежение у участниците.

 

 

Ментори и лектори са двама от сериозните професионалисти в тази сфера – доц. д-р
Венелин Шурелов и Михайло Николич.

 

Венелин ШуреловМихайло Николич

 

 

Проектът е надграждане на цялостната линия на ВИА ТЕАТЪР в изследване, обучение и
развитие на нов тип творци, които са в крак с духа на времето, с промяната в съзнанието
на новия тип зрител, роден и израстнал с ICT.

 

 

НАЦИОНАЛЕН
ФОНД
„КУЛТУРА“
Програма „ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ ’22“
„Организатори“

  • Р Ъ К О В О Д И Т Е Л:
    • Велимир Велев
  • Л Е К Т О Р И:
    • Михайло Николич
    • Венелин Шурелов